Tag Archives: Obligations for

No Thumbnail

A Momin’s Obligations for Ramadan-Every night Aa’-maal

Every night Aa’-maal 1.Surah Al Qadr 1000 times 2.Surah Al Dukhaan 100 times “Allaahumma rabba shahri ramaz’aanal lad’ee anzalta feehil qur-aana waftarz’ta a’laa I’baadika feehis s’iyaama s’alli a’laa Muh’ammadin wa aali Muhammad waszuqnee h’ajia baytikal h’araam fee a’amee haad’aa wa fee kulli a’am waghfir lee